Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Asianajotoimisto Tuulia Pirttilä on vastuullinen toimija, jolle yksityisyyden suojaaminen on tärkeää ja henkilötietoja käsitellään asianmukaisella tavalla. Asianajotoimisto Tuulia Pirttilä toimii sivuston ylläpitäjänä ja haltijana.

Rekisterinpitäjä Asianajotoimisto Tuulia Pirttilä

Antinkatu 5, 28100 Pori

p. 044 337 4444

tuulia.pirttila@tuuliapirttila.fi

Yhteyshenkilö Tuulia Pirttilä

tuulia.pirttila@tuuliapirttila.fi

p. 0443374444

Rekisterin nimi Yrityksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja niitä käsittelevät henkilöt

Henkilötietoja käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja hallinta, tunnistaminen, lakimääräisten velvoitteiden täyttäminen (esteettömyysarviointi, rahanpesun ja terrorismin estäminen)  sekä asiakkaan antaman toimeksiannon hoitaminen kokonaisuudessaan.

Tietoja käsittelevät asianajotoimistossa työskentelevät henkilöt, joilla kaikilla on salassapitosopimus. Toiminta on ehdottoman luottamuksellista ja salassapitosäännösten alaista, joten henkilötietoja käsitellään koko toimeksiannon ajan erityisen luottamuksellisesti.

Rekisterin tietosisältö / kerättävät tiedot

Rekisteri voi sisältää henkilöasiakkaista seuraavia tietoja: henkilötiedot, osoitetiedot, sähköpostitiedot, puhelinnumero, organisaatio tai asema, ammatti, organisaation osoitetiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, mahdollisesti tulo- ja menotiedot, omistusta koskevat tiedot yms. toimeksiantojen hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään ja saadaan asiakkailta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista, www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, rekistereitä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas, toimeksiannon osapuoli tai viranomainen luovuttaa tietoja. 

Tietojen säilytys Tietoja säilytetään lakimääräisten ja asianajo-oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä lukien.

Tietojen luovutus Tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin toimeksiannon edellyttämällä tavalla vastapuolelle, viranomaiselle tai muulle taholle, joka on välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Toimeksiantoihin liittyviä tietoja koskee asianajajista annetun lain 5 c §:n ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka on ajallisesti rajoittamaton. Asianajaja on velvollinen pitämään salassa kaikki toimeksiantoon liittyvät tiedot (salassapitovelvollisuus) eikä hän saa ilmaista muita tietoja, joita on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta tai tämän oloista (vaitiolovelvollisuus).

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanoin ja muilla tietoteknisillä ratkaisuilla. Fyysiset rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoturvallisuus

  Tietoturvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti siten, etteivät sivulliset pääse luvatta tutustumaan asiakkaiden tietoihin. Tietoturvassa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton tietoturvallisuusohjetta 5.1.

 

Soita

+358 (0)44 337 4444

Lähetä sähköpostia

tuulia.pirttila@tuuliapirttila.fi

Toimiston sijainti

Antinkatu 5, 28100 Pori

Lainopillisia palveluja yritys- ja yksityisasiakkaiden ongelmatilanteiden välttämiseksi ja ratkaisemiseksi. 

Olemme avoinna

Palvelemme toimistolla ajanvarauksella. Ota yhteyttä joko sähköpostitse tai ajanvarauslomakkeella.

Sivuston toteutus: Kreatia 

Copyright © 2021